Dnia 27 stycznia 2015 roku o godzinie 16:00 na sali konferencyjnej Pensjonatu KCRiS, ul. Bohaterów Studzianek 30, Kozienice odbyło się spotkanie producentów rolnych z terenu Powiatu Kozienickiego z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierzem Plocke . Spotkanie zorganizowane zostało przez Związek Producentów Rolnych w Kozienicach. Na celu miało omówienie aktualnej sytuacji ekonomicznej w rolnictwie. Patronat honorowy nad spotkaniem objęli Janusz Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego oraz Tomasz Śmietanka Burmistrz Gminy Kozienice.

         W spotkaniu wzięło udział około 100 osób, w tym:

  ·     Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Kazimierz Plocke,

  ·      Podsekretarz Stanu, Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Dariusz Wiraszka,

  ·      Poseł na Sejm RP - Czesław Czechyra, IMG 0328

  ·      Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych - Leszek Świętochowski, 

  ·      Wicestarosta Powiatu Kozienickiego - Krzysztof Stalmach, 

  ·      Przewodniczący Rady Gminy Kozienice - Mariusz Prawda, 

  ·      Wiceburmistrz Gminy Kozienice - Małgorzata Bebelska,

  ·      Wiceburmistrz Gminy Kozienice - Igor Czerwiński,

  ·      Wójt Gminy Magnuszew - Marek Drapała,

  ·      Wójt Gminy Sieciechów - Zbigniew Czerski,

  ·      Sekretarz Gminy Głowaczów - Piotr Kozłowski,

  ·      Przewodniczący Rady Powiatowej Mazowieckiej Izb Rolniczej w Kozienicach - Roman Bąk,

  ·      przybyli radni powiatu i gmin oraz producenci rolni z terenu Powiatu Kozienickiego.

         Spotkanie rozpoczął Prezes Związku Producentów Rolnych w Kozienicach Pan Włodzimierz Kowalski, który serdecznie przywitał przybyłych gości oraz przedstawił porządek obrad. Następnie głos zabrali Wicestarosta Powiatu Kozienickiego Krzysztof Stalmach oraz Wiceburmistrz Gminy Kozienice Małgorzata Bebelska.

 Następnie Pan Włodzimierz Kowalski oraz Pan Roman Bąk przedstawili trudną sytuację  ekonomiczną rolnictwa Ziemi Kozienickiej w związku z embargiem rosyjskim. Prezes W. Kowalski zgłosił również wnioski o zwiększenie nakładów finansowych budżetu państwa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i melioracji cieków głównych na terenie naszego powiatu. Zwrócił również uwagę na straty powodowane przez nadmierną populację bobrów i potrzebę zmian przepisów dotyczących ich ochrony oraz na problemy rolników z odszkodowaniami za straty wywoływane przez zwierzynę łowną(szczególnie dziki).  

         Kolejną przemawiającą osobą był Sekretarz Stanu w MRiRW Kazimierz Plocke, który wyraził swoje podziękowanie za zaproszenie i przypomniał, że jest to jego druga wizyta w Kozienicach. Sekretarz przedstawił przybyłym gościom plan pracy Ministerstwa na najbliższy czas, w skrócie podsumował PROW 2007-2013, poinformował o trwających pracach legislacyjnych nowych ustaw dotyczących rozwiązania problemów rolnictwa oraz skupił się na trudnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej embargiem.

         Następnie głos zabrał Podsekretarz Stanu Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa Dariusz Wiraszka, który przekazał zgromadzonym uczestnikom spotkania informacje dotyczące nowych rynków zbytu otwieranych dla rolników eksportujących produkty rolne. Poinformował, iż na chwilę obecną wciąż trwają rozmowy nad otwarciem nowych rynków z uwagi na nadwyżki towarowe wywołane embargiem. Zapewnił również, iż każdy rolnik który posiada swój własny rynek zbytu lub który nawiązał kontakt z zagranicznym kontrahentem a nie wie jak doprowadzić do udrożnienia rynku może zwrócić się bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w celu uzyskania informacji odnośnie niezbędnej dokumentacji oraz pomocy specjalistów w celu dopełnienia wszystkich formalności związanych z eksportem produktów rolnych.

         Poseł na Sejm RP Czesław Czechyra jako kolejna osoba zabierająca głos podziękował przybyłym gościom oraz licznie zgromadzonym producentom rolnym za ich udział w spotkaniu oraz wyraził nadzieje, iż to spotkanie przyniesie wymierne skutki i będzie dobrym polem do dalszej dyskusji.

         Następnym punktem spotkania była dyskusja dotycząca sytuacji ekonomicznej w rolnictwie zarówna na szczeblu lokalnym jak i ogólnokrajowym. Zebrani uczestnicy prosili o odpowiedzi Sekretarza Stanu MRiRW dotyczące rynku wieprzowego, różnicowania wysokości dopłat bezpośrednich, roślin motylkowych, problemów związanych ze zwierzyną łowną, działań prewencyjnych w zakresie zaciąganych zobowiązań finansowych przez rolników w ramach programów, problemów spółek wodnych oraz nowych działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

         Sekretarz Stanu MRiRW na każde zadane pytanie odpowiadał a w sytuacji kiedy pytanie wykraczało poza zakres jego kompetencji zobowiązał się do zakomunikowania problemu odpowiednim organom.

         W trakcie blisko trzy godzinnego spotkania każdy z przybyłych uczestników mógł zadać pytanie, zgłosić swój problem lub poprosić o rozważenie danej sytuacji przez właściwe Departamenty Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

         Na zakończenie Prezes Związku Producentów Rolnych w Kozienicach Włodzimierz Kowalski podziękował licznie przybyłym uczestnikom spotkania za ich obecność i chęć wzięcia udziału w dyskusji.

 

Związek Producentów Rolnych w Kozienicach ma zaszczyt zaprosić producentów rolnych z terenu Powiatu Kozienickiego na spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Kazimierzem Plocke. Celem spotkania będzie omówienie sytuacji ekonomicznej w rolnictwie.

Spotkanie zorganizowane pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Kozienickiego oraz Burmistrza Gminy Kozienice odbędzie się dnia 27.01.2015 r.(wtorek) o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej KCRiS Kozienice, ul. Bohaterów Studzianek 30.

Proponowany program spotkania:

-    otwarcie spotkania;

-    problemy rolnictwa Ziemi Kozienickiej;

-    wystąpienie Sekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

-    dyskusja;

-    zakończenie.

Serdecznie zapraszamy.

 

W związku z nowelizacją przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014 możliwe będzie w pierwszym półroczu 2015 r. przeprowadzenie kolejnych operacji wycofania z rynku m.in. jabłek, gruszek, a także pomidorów, marchwi, papryki słodkiej oraz ogórków.

Beneficjentami pomocy będą mogli zostać zarówno producenci zrzeszeni w organizacjach producentów owoców i warzyw jak i producenci indywidualni. Pomoc finansowa będzie mogła zostać przyznana w odniesieniu do tych powierzchni upraw, które nie zostały objęte poprzednimi mechanizmami uruchomionymi przez Komisję Europejską na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 oraz nr 1031/2014 r. ani pomocą krajową (de minimis).

Trwają prace nad przygotowaniem odpowiednich przepisów krajowych wdrażających ww. mechanizm w Polsce. 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Związek Producentów Rolnych w Kozienicach składa najserdeczniejsze życzenia, spokoju, radości, zdrowia oraz wielu łask Bożych. Niech nadchodzący czas wypełni każdy dom chwilą zadumy oraz rodzinnym ciepłem.