Dnia 31 marca 2016 rokurozpocznie się nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Nabór będzie trwał do dnia29 kwietnia 2016 roku.


Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:
• rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
• rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
• rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
• racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach- max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Wnioski o przyznanie pomocyprzyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR.

 

Wnioski, zasady oraz kryteria ubiegania się o uzyskanie pomocy znajdują się na stroni ARiMR.

Życzenia Świąteczne

Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. można będzie składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin ten oraz zasady ubiegania się o takie premie podał do publicznej wiadomości 16 marca  Prezes ARiMR Daniel Obajtek w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji. Jest to drugi nabór wniosków o takie wsparcie, poprzedni odbył się od 20 sierpnia do 16 września 2015 r.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. W ramach całego PROW 2014-2020 na wsparcie dla młodych rolników przeznaczono 718 mln euro.

Więcej informacji znajduje się na stronie ARiMR.

Dnia 15 marca 2016 r. w sali konferencyjnej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w pensjonacie przy ul. Bohaterów Studzianek 30 odbyło się spotkanie producentów rolnych z terenu powiatu kozienickiego na temat pozyskiwania środków finansowych na modernizację gospodarstw rolnych w 2016 r. oraz innych programów w ramach PROW na lata 2014-2020. P1000192

Po uroczystym otwarciu spotkania przez Prezesa Związku Producentów Rolnych w Kozienicach Pana Włodzimierza Kowalskiego oraz Starostę Powiatu Kozienickiego Pana Andrzeja Junga przystąpiono do prezentacji najważniejszych zagadnień związanych z ww. programami.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Daniel Maliszewski doradca w zakresie programów unijnych. Przedstawił zebranym uczestnikom spotkania zasady ubiegania się o dofinansowanie w poszczególnych programach oraz zwrócił uwagę na istotne kwestie różniące obecny program od wcześniejszej edycji.

Po zakończeniu prelekcji rozpoczęła się dyskusja. Każdy z zebranych uczestników mógł zabrać głos.

Spotkanie odbyło się dzięki pomocy firmy Lopeno Maszyny i Urządzenia mieszczącej się przy ul. Brzozowej 4, 26-900 Kozienice, której właścicielem jest Pan Daniel Krześniak.

Po wyczerpujących odpowiedziach zakończono zebranie.

W zebraniu udział wzięli:

 1. Andrzej Jung – Starosta Powiatu Kozienickiego
 2. Zbigniew Getler - Kierownik Oddziału Mazowieckiej Izby Rolniczej w Radomiu
 3. Mirosław Górka - Przewodniczący Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Kozienicach
 4. Małgorzata Mazur Kierownik - ODR Koziencie
 5. Włodzimierz Kowalski - Prezes Związku Producentów Rolnych w Kozienicach
 6. Grzegorz Tyniecki - Członek Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej
 7. Ewa Malec - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska RM w Kozienicach
 8. Grzegorz Wrona - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska RM w Kozienicach
 9. Jan Lewandowski - Radny Rady Gminy Magnuszew
 10. Marek Boryczka - Sołtys Wsi Dąbrówki
 11. Artur Gac – Sołtys Wsi Janików
 12. Członkowie Związku Producentów Rolnych w Kozienicach
 13. Rolnicy z terenu powiatu kozienickiego

Zebranie zorganizowane zostało przez Związek Producentów Rolnych w Kozienicach oraz Radę Powiatową Mazowieckiej Izby Rolniczej w Kozienicach.

Honorowy patronat nad spotkaniem objęli:

Andrzej Jung – Starosta Powiatu Kozienickiego

Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice

 

Wszystkim przybyłym gościom dziękujemy za udział w spotkaniu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z z relacją TV Kronika Kozienicka oraz galerią zdjęć.

plakat