Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadzono nowy rodzaj wsparcia finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 6.5. Są to "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w terminie od 12.09.2016 r. do 11.10.2016 r. w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Zasady, wnioski oraz niezbędne kryteria do ubiegania się o skorzystanie z pomocy znajdują się na stronie ARiMR.

Informujemy, iż z dniem 01.09.2016 r. w każdym Biurze Powiatowym i Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęły  działalność Punkty Informacyjne ARiMR.

Punkty mają ułatwić dostęp do informacji o ofercie ARiMR, wdrażanych działaniach, a także promować poszczególne formy wsparcia wśród wszystkich zainteresowanych rolników oraz innych osób odwiedzających Agencję.

Wszystkich producentów rolnych z terenu Powiaty Kozienickiego zapraszamy do nowo powstałych punktów informacyjnych.

Szanowni Państwo informujemy, iż w dniach 29.09.2016 r. – 28.10.2016 r. rusza kolejny nabór wniosków na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski mogą składać rolnicy, domownicy bądź małżonkowie  rolników podlegających ubezpieczeniu  społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Warunkiem uzyskania pomocy finansowej będzie rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Wnioskodawca będzie zobowiązany do rejestracji działalności przetwórczej, ale dopiero po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu pomocy, a więc po uzyskaniu zapewnienia, że planowana inwestycja spełnia wymogi programu. Wsparciem objęte zostały następujące sektory przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż, ziemniaków a także jaj, miodu, lnu i konopi oraz roślin oleistych i wysokobiałkowych.

Wnioski na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój"  należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR.

Więcej informacji znajduje się na stronie ARiMR.

Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we wrześniu zostanie uruchomiony nabór wniosków o przyznanie pomocy na działanie "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" finansowane z PROW 2014 - 2020.

Wsparcie kierowane jest do nowych grup producentów rolnych, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne. Pomoc może być przyznana podmiotom, które zostały uznane na podstawie przepisów prawa za grupy producentów rolnych nie wcześniej niż 1 stycznia 2014

Termin składania wniosków: 30.09.2016 r. – 28.11.2016 r.

Wnioski należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie ARiMR.

Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 12 września do 11 października 2016 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".

Pomoc może być przyznana rolnikowi - osobie fizycznej, który spełnia następujące warunki:

-         jest wpisany do ewidencji producentów;

-         jest pełnoletni;

-         uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich;

-      przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat;

-         nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;

-         po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Więcej informacji odnośnie ww. zadania znajduje się na stronie ARiMR.