Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. oddziały regionalne ARiMR Rolnictwa będą przyjmowały wnioski na tzw. małe przetwórstwo. W edycji 2019 został rozszerzony katalog beneficjentów programu. 

Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020, przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków.

Więcej informacji znajduje się na stronie ARiMR.

5

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformował o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 28 grudnia 2018 r. do dnia 25 lutego 2019 r.

Warunki, tryb przyznawania pomocy, wnioski i niezbędne informacje znajdują się na stronie ARiMR. 

Na mocy nowej ustawy podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę określającej zasady twoerzenia Kół Gospodyń Wiejskich, które mają być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich do dnia 27.12.2018 r. można w Agencji Resrukturyacji i Modernizacji Rolnictwa rejestrować ww. podmioty.

Kryteria, zasady oraz niezbędne wniosku znajdują się na stronie ARiMR

Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieszczona zostały wnioski o udzielenie pomocy obejmujące szkody powstałe na powierzchni uprawy w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy.

Wnioski można składać od 14.09.2018 r. do 16.11.2018 r.

Więcej informacji na stronie ARiMR.